Obchodní podmínky

 

zapsaný spolek Tap

Na Pankráci 13

140 00 Praha 4

 

 

IČ: 26517213

DIČ: CZ26517213

 

jsme plátci DPH

 

bankovní účet

2600118167/2010 

 

*Příjmutím obchodních podmínek souhlasíte se zařazením do databáze newsletteru, kterou bude využívat pouze z. s. TAP. V každém dorazivším e-mailu máte možnost se z odběru odhlásit.


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-tap.cz [obchod.thetaptap.cz] (prodávající), jehož provozovatelem je zapsaný spolek TAP. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

§  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

§  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

§  Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

§  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

§  Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.e-tap.cz [obchod.thetaptap.cz] kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.3. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na některém z odběrových míst.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů 
od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé 
zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno.

 

Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.4. Základní pravidla nákupu

 

Cena zboží je uváděná včetně DPH.

§  VVeškeré podané objednávky v e-shopu jsou považovány za závazné.

§  ZZákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.

§  VVeškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

§  bNabídka platí do vyprodání zásob.

E-mail uvedený zákazníkem v objednávce bude použit pro zasílání newsletteru z. s. TAP (jedná se o několik e-mailů ročně).

Zákazník se z tohoto newsletteru může sám odhlásit.

5. Zasílání zboží
Zboží je zasíláno po Čechách prostřednictvím externích dopravců, kterým jsou Česká pošta a Uloženka.cz,6. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.e-tap.cz [obchod.thetaptap.cz] formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Z. s. Tap za tuto skutečnost neodpovídá.

§  PPo vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem VLOŽIT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.

§  VV košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu tlačítkem upravit) a cenou zboží.
8. Potvrzení objednávky a doprava
Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky.

§  PPoté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 3 - 7 pracovních dnů v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.

§  VV případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem zákaznického oddělení a Vaše objednávka bude stornována.9. Způsob platby a doprava zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den (v případě, že je zboží skladem) po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu. Zboží je zasíláno pouze na území ČR.

 

 

 

 

Reklamační podmínky

1.     Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
a.
 Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

b.
 „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

c.
 „Prodávající“ je společnost z. s. Tap.

ZZ. Z. s. Tap, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

d.
 Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

e.
 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

f.
 Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

g.
 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

h.
 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

i.
 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


j. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 

 

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně